Świadectwa i audyty energetyczne

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (inaczej certyfikatu energetycznego) dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych, wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Certyfikat daje informację w jakim stopniu budynek jest energooszczędny. Dokument jest ważny 10 lat. Sposób wykonywania świadectwa określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. “W sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej”.

Audyt energetyczny jest ekspertyzą techniczno-ekonomiczną, którą wykonuje się dla przeprowadzenia ulepszeń działań technicznych w budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnym źródle ciepła, mających na celu oszczędność energii. Sporządzenie audytu energetycznego jest istotnym procesem w osiąganiu wymiernych korzyści ekonomicznych. Metodologię wykonania audytu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. “W sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”. Audyt jest niezbędny dla Inwestora do wystąpienia do banku o premię termomodernizacyjną.